රවි

6:01 am

6:32 pm

වන්ද්‍ර රාශි චක්‍රය

Waning Gibbous 92%
Zodiac Sign
මකර

පංචාංග


2019 July 18
12:11 pm


සුවන


අව දියවක


ප්‍රීති


තෛතිල, ගරජ

රාහු කාලය

1:50 pm - 3:24 pm

දිශා


උතුර


දකුණ


උතුර

Daily Personalized Horoscope
It's Free!

ඔබගේ ජන්ම තොරතුරු ලබා දී ඊට අදාළ ජ්‍යොතිෂානුකූලව වඩාත් නිවැරදි වූ පෞද්ගලික දවසේ ලග්න පලාපල බලාගන්න.

ජන්ම තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න

රාශි ග්‍රහ චක්‍රය

උදාවූ රාශිය
තුලා
2° 29' 1"

  රවි
   1° 22' 8"
  චන්ද්‍ර
   16° 38' 45"
  බුධ
   6° 39' 18"
  සිකුරු
   23° 56' 27"
  කුජ
   16° 20' 58"
  ගුරු
   21° 22' 32"
  ශනි
   22° 40' 3"
  රාහු
   23° 2' 53"
  කේතු
   23° 2' 53"
  යුරේනස්
   12° 22' 48"
  නෙප්චූන්
   24° 32' 13"
  ප්ලූටෝ
   27° 46' 36"