රවි

6:27 am

6:16 pm

වන්ද්‍ර රාශි චක්‍රය

Waning Crescent 24%
Zodiac Sign
වෘශ්චික

පංචාංග


2020 January 21
10:23 am


දෙට


අව දෙළොස්වක


ධෘව


කෞලව, තෛතිල

රාහු කාලය

3:19 pm - 4:47 pm

දිශා


නැගෙනහිර


බස්නාහිර


නිරිත

Daily Personalized Horoscope
It's Free!

ඔබගේ ජන්ම තොරතුරු ලබා දී ඊට අදාළ ජ්‍යොතිෂානුකූලව වඩාත් නිවැරදි වූ පෞද්ගලික දවසේ ලග්න පලාපල බලාගන්න.

ජන්ම තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න

රාශි ග්‍රහ චක්‍රය

උදාවූ රාශිය
මීන
9° 33' 7"

  රවි
   6° 34' 35"
  චන්ද්‍ර
   22° 44' 45"
  බුධ
   13° 30' 44"
  සිකුරු
   14° 58' 5"
  කුජ
   18° 1' 44"
  ගුරු
   17° 15' 22"
  ශනි
   29° 50' 1"
  රාහු
   13° 8' 43"
  කේතු
   13° 8' 43"
  යුරේනස්
   8° 42' 18"
  නෙප්චූන්
   22° 44' 59"
  ප්ලූටෝ
   29° 2' 24"