රවි

6:24 am

6:23 pm

වන්ද්‍ර රාශි චක්‍රය

Waning Gibbous 82%
Zodiac Sign
කන්‍යා

පංචාංග


2019 February 22
5:15 am


හත


අව ජලවක


ශුල


විෂ්ටි, බව

රාහු කාලය

10:54 am - 12:24 pm

දිශා


නැගෙනහිර


ගිණිකොන


නිරිත

Daily Personalized Horoscope
It's Free!

ඔබගේ ජන්ම තොරතුරු ලබා දී ඊට අදාළ ජ්‍යොතිෂානුකූලව වඩාත් නිවැරදි වූ පෞද්ගලික දවසේ ලග්න පලාපල බලාගන්න.

ජන්ම තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න

රාශි ග්‍රහ චක්‍රය

උදාවූ රාශිය
මකර
20° 15' 7"

  රවි
   9° 2' 22"
  චන්ද්‍ර
   11° 47' 42"
  බුධ
   25° 50' 4"
  සිකුරු
   26° 54' 12"
  කුජ
   11° 4' 53"
  ගුරු
   26° 58' 58"
  ශනි
   23° 11' 6"
  රාහු
   0° 47' 53"
  කේතු
   0° 47' 53"
  යුරේනස්
   5° 30' 39"
  නෙප්චූන්
   21° 40' 45"
  ප්ලූටෝ
   28° 14' 47"