රවි

6:14 am

6:00 pm

වන්ද්‍ර රාශි චක්‍රය

Waxing Gibbous 72%
Zodiac Sign
මේෂ

පංචාංග


2018 December 19
2:27 am


අස්විද


පුර දෙළොස්වක


ශිව


විෂ්ටි, බව

රාහු කාලය

12:07 pm - 1:35 pm

දිශා


උතුර


නිරිත


නිරිත

Daily Personalized Horoscope
It's Free!

ඔබගේ ජන්ම තොරතුරු ලබා දී ඊට අදාළ ජ්‍යොතිෂානුකූලව වඩාත් නිවැරදි වූ පෞද්ගලික දවසේ ලග්න පලාපල බලාගන්න.

ජන්ම තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න

රාශි ග්‍රහ චක්‍රය

උදාවූ රාශිය
තුලා
9° 6' 38"

  රවි
   2° 52' 34"
  චන්ද්‍ර
   12° 11' 36"
  බුධ
   12° 0' 57"
  සිකුරු
   17° 26' 30"
  කුජ
   27° 9' 48"
  ගුරු
   14° 56' 40"
  ශනි
   15° 55' 40"
  රාහු
   4° 14' 52"
  කේතු
   4° 14' 52"
  යුරේනස්
   4° 46' 1"
  නෙප්චූන්
   19° 51' 49"
  ප්ලූටෝ
   26° 9' 16"