රවි

6:03 am

6:28 pm

වන්ද්‍ර රාශි චක්‍රය

Waning Gibbous 58%
Zodiac Sign
මේෂ

පංචාංග


2020 August 10
12:56 pm


අස්විද


අව සතවක


ගණ්ඩ


විෂ්ටි, බව

රාහු කාලය

7:36 am - 9:09 am

දිශා


උතුර


වයඹ


වයඹ

Daily Personalized Horoscope
It's Free!

ඔබගේ ජන්ම තොරතුරු ලබා දී ඊට අදාළ ජ්‍යොතිෂානුකූලව වඩාත් නිවැරදි වූ පෞද්ගලික දවසේ ලග්න පලාපල බලාගන්න.

ජන්ම තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න

රාශි ග්‍රහ චක්‍රය

උදාවූ රාශිය
වෘශ්චික
6° 8' 18"

  රවි
   24° 6' 34"
  චන්ද්‍ර
   8° 55' 26"
  බුධ
   16° 12' 31"
  සිකුරු
   8° 26' 53"
  කුජ
   27° 59' 32"
  ගුරු
   25° 5' 35"
  ශනි
   3° 13' 26"
  රාහු
   2° 26' 18"
  කේතු
   2° 26' 18"
  යුරේනස්
   16° 41' 28"
  නෙප්චූන්
   26° 22' 12"
  ප්ලූටෝ
   29° 6' 22"